ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Будућност је у нашим рукама

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Учешће грађана у доношењу одлука није више питање избора, већ карактеристика напредних демократија. По својој актуелности, законско решење везано за рани јавни увид иде у корак са започетом демократизацијом процеса одлучивања у Републици Србији.

ЈАВНИ УВИД

Јавни увид врши се после извршења стручне контроле. Излагање планског документа оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања.

ПЛАНОВИ

Преглед планова које је ЈП Урбанизам - Крагујевац урадила.

УСЛУГЕ

послови којима се бавимо

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

Просторни план је документ који одређују смернице за развој делатности, намену површина, услове за одрживи и равномерни развој дате територије.

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Доносе се за седиште јединице локалне самоуправе, али и за друга насељена места, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе.

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Израђује се за делове насељеног места, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је израда одређена вишим планским документом.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Генерални урбанистички план представља стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја.

ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Пројектовање, надзор, технички пријем, геодетске услуге

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Еколошко планирање и одрживи развој, стратешка процена утицаја просторних и урбанистичких планова, процена утицаја пројеката на животну средину